Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het verlenen van Diensten via het SenseMakers Platform

Welkom op het adult community Platform geëxploiteerd door SenseMakers B.V.. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Performers die op een Platform van SenseMakers (daaronder begrepen een smartphone of ander device) Diensten aanbieden of verlenen.

SenseMakers B.V. is gevestigd en heeft een geregistreerd kantoor te (1357 DD) Almere aan het adres Achterwerf 305 en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 33128110. SenseMakers is bereikbaar via info@clubsense.nl en 036-8222222. BTW nummer SenseMakers B.V.: 803697041.B.01.

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis, waarbij geldt dat een definitie in enkel- als meervoud een gelijke betekenis hebben tenzij uit de context nadrukkelijk anderszins moet worden afgeleid:
1.1 Account: Dat deel van het Platform waar de Performer middels een inlogcombinatie de Diensten kan aanbieden, zijn/haar Profiel en persoonlijke gegevens kan beheren;
1.2 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden en alle aanvullingen en aanpassingen daarop;
1.3 Cookiebeleid: het reglement waarin staat op welke wijze en van welke soorten cookies Camcammer.nl gebruik maakt;
1.4 Diensten: de via het Platform door Performers aangeboden activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot beeld-chatten, multi-platform activiteiten, beeldbellen, bellen, e-mailen, sms’en, alsmede overige diensten;
1.5 Gebruiker: iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die het Platform bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten die via het Platform worden aangeboden;
1.6 Performer: iedere natuurlijke persoon die via het Platform op afstand Diensten aanbiedt aan een of meer Gebruikers;
1.7 Platform: de technische infrastructuur die SenseMakers voor de levering van Diensten ter beschikking stelt;
1.8 Privacyreglement: het reglement voor het gebruik van de Diensten en de Premium Diensten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
1.9 Profiel: De informatie en bestanden die Performer over zichzelf op het Platform zet, bestaande uit, maar niet beperkt tot, tekst-, beeld-, video- en audiomateriaal.
1.10 SenseMakers: de exploitant van het Platform, SenseMakers B.V.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Performer via het Platform aanbiedt.
2.2 De Performer kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden digitaal opslaan dan wel afdrukken ter latere kennisneming. Hiertoe stelt SenseMakers de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze ter beschikking, dat deze door de Performer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal SenseMakers op verzoek van de Performer langs elektronische weg of op andere wijze de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
2.3 Aanvullingen op of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, indien deze door SenseMakers uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. SenseMakers behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.
2.4 SenseMakers behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal daar voorafgaand aan de inwerkingtreding melding van doen. Indien Performer de aanpassing van de Algemene Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan zij/hij het gebruik van het Platform staken.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.

3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het (eerste) moment dat hetzij: (1) de Performer de Diensten verricht, of (2) SenseMakers de Performer heeft bericht dat deze de Diensten kan aanbieden.
3.2 Indien SenseMakers op grond van een (binnen de wettelijke kaders) verricht onderzoek goede gronden heeft om de Performer te weren van het Platform, is zij gerechtigd dit met onmiddellijke ingang uit te voeren.
3.3 De Performer heeft te allen tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen.

4 Inhoud en gebruik Platform
4.1 SenseMakers verleent Performers uitsluitend toegang tot het Platform om Diensten aan te bieden. Het staat Performer geheel vrij om zelf te bepalen wanneer en hoe lang Performer Diensten aanbiedt via het Platform.
4.2 SenseMakers exploiteert het Platform zodanig dat Gebruikers en Performers zonder tussenkomst van derden elkaar op afstand kunnen treffen en met elkaar kunnen communiceren, ook met meerderen tegelijk. SenseMakers is geen partij bij een tussen Gebruiker(s) en Performer op of door middel van het Platform tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.
4.3 SenseMakers oefent geen preventieve controle uit op de kwaliteit of de rechtmatigheid van de aangeboden en/of geleverde Diensten, maar behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien de omstandigheden dit naar haar redelijke oordeel vereisen, de inhoud van de interacties tussen de Gebruiker en een Performer te screenen.
4.4 De toegang tot het Platform voor het verrichten van Diensten geschiedt via gebruikmaking van het Account. Alleen de Performer heeft toestemming om gebruik te maken van haar Account en een Profiel aan te maken. De Performer verzekert dat de inlogcombinatie voor de Account geheim blijft en zal SenseMakers onmiddellijk berichten indien zij misbruik van haar Account constateert of vermoedt. Alle informatie die de Performer in het kader van de Diensten op het Platform beschikbaar stelt, dient zij vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen en zij zal deze op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen.
4.5 Het is de Performer ten strengste verboden om op enigerlei wijze via het Platform activiteiten te ontplooien, of zich te gedragen op een wijze die, of materiaal op te laden dat strafbaar, onrechtmatig, kwetsend, inbreukmakend, of aanstootgevend is voor anderen – daaronder begrepen Gebruikers of andere Performers, of die op enigerlei wijze inbreuk maken/maakt op rechten van anderen. SenseMakers behoudt zich het recht voor om Performers die dergelijke activiteiten ontplooien of zich zo gedragen, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Platform en/of het Account te ontzeggen, indien zij van mening is dat de Performer de regels overtreedt.
4.6 Performer stemt in met het gebruik van het Profiel voor promotiedoeleinden. Het is SenseMakers toegestaan het Profiel volledig, gedeeltelijk en in aangepaste versie te gebruiken en SenseMakers is hiervoor geen vergoeding aan Performer verschuldigd. Na het sluiten van het Account kan het Profiel niet meer worden gebruikt. Performer is zich ervan bewust dat het niet altijd technisch mogelijk is om het Profiel na het sluiten van het Account te herroepen.
4.7 Het is Performer toegestaan het Profiel en de aangeboden Diensten op het Platform te promoten. Performer dient zich echter te onthouden van de promotie van diensten die in de Telecommunicatiewetgeving (inclusief de SMS-gedragscode) of andere regelgeving is vastgelegd. Het voorgaande houdt onder meer in dat het vermelden van een 0906-nummer of shortcode niet is toegestaan.
4.8 Indien Performer constateert of vermoedt dat een Gebruiker jonger is dan achttien (18) jaar, zal Performer het verrichten van Diensten onmiddellijk staken en zal Performer SenseMakers hiervan op de hoogte stellen onder melding van het Profiel.
4.9 SenseMakers is niet aansprakelijk voor de correctheid, volledigheid of inhoudelijke uitlatingen in de informatie die door Performers via het Platform of anderszins wordt verstrekt op bijvoorbeeld het profiel van Performer.
4.10 Het is een Performer verboden om zich te presenteren en/of zich voor te doen als een ander persoon of om zichzelf andere kenmerken toe te dichten dan de kenmerken die de Performer zelf bezit.
4.11 Indien SenseMakers een onderzoek verricht naar mogelijk onrechtmatige handelingen van Performer op het Platform is SenseMakers gerechtigd de uitkering van betalingen aan Performer tijdelijk op te schorten.
4.12 Het is SenseMakers te allen tijde toegestaan om een Account of Profiel van een Performer af te sluiten indien Performer handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan wel op andere wijze onrechtmatig handelt.
4.13 Het is Performer niet verboden om met een Gebruiker aanvullende afspraken te maken buiten het Platform om en Performer is zich ervan bewust dat SenseMakers hierop geen enkele controle uitoefent en geen verantwoordelijkheid draagt voor enige actie of consequentie die daaruit voortvloeit.

5 Beschikbaarheid Platform/Diensten
5.1 SenseMakers spant zich in om de Diensten aan Gebruikers zonder onderbreking of storing te laten verlopen. SenseMakers kan echter niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten. SenseMakers neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en opslag van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.
5.2 SenseMakers stelt aan Performer een helpdesk, de Customer Care afdeling, ter beschikking voor de beantwoording van vragen die Performer heeft met betrekking tot het gebruik en de werking van het Platform. SenseMakers is niet aansprakelijk jegens Performer voor misgelopen of verminderde inkomsten in verband met (het verrichten van) onderhoud aan het Platform.
5.3 SenseMakers is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van randapparatuur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de computer of telefoon en of de camera die wordt gebruikt door Performer of Gebruiker.
5.4 Performers dienen zich te onthouden van enige activiteit die de veiligheid en/of de continuïteit van het Platform in gevaar kan brengen.
5.5 SenseMakers behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het Platform offline te halen in verband met (onderhouds)werkzaamheden.
5.6 SenseMakers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op het Platform, daaronder begrepen ten aanzien van de beveiliging van de (toegang tot) het Platform.

6 Verdiensten, inloggegevens en betaling
6.1 Prijzen en vergoedingen voor de Diensten die Performer via het Platform aanbiedt zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. Performer is verantwoordelijk voor de verificatie van de correctheid van de vermelde prijzen en vergoedingen en dient zelf een BTW nummer aan te vragen.
6.2 SenseMakers doet aan Performer afdracht van de verdiensten die Performer via het Platform genereert, verminderd met een vast bedrag voor de gebruikmaking van het Platform. Verdiensten worden per e-mail of anderszins via het Platform aan Performer bekend gemaakt en bestaan uit verschillende componenten, bijvoorbeeld een vergoeding voor (cam)tijd of een vergoeding per beantwoord bericht. Tenzij anders overeen gekomen, verricht SenseMakers wekelijks de betaling over de afgelopen kalenderweek voor de betaalde en geïncasseerde Diensten op de door Performer aangemelde wijze. De specificatie is voor Performer digitaal in te zien via haar Account.
6.3 Het is SenseMakers te allen tijde toegestaan verdiensten en uitbetalingen aan Performer te wijzigen, indien SenseMakers hiertoe is genoodzaakt. SenseMakers zal van een dergelijke wijziging melding doen aan Performer door middel van een bericht aan hetAccount van Performer, dan wel een pop-up bericht dat verschijnt wanneer Performer inlogt.
6.4 Voor betaling van vergoedingen en eventuele geschillen daarover zijn de door SenseMakers opgeslagen gegevens ten aanzien van de activiteiten van Performer op het Platform maatgevend. De gelogde gegevens dienen ter controle van de hoeveelheid activiteiten en omvatten onder meer inlogtijd, chat-, beeld- en voice logs. SenseMakers zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.5 Performer kan tot vijftien (15) dagen na het beschikbaar stellen van de specificatie bezwaar aantekenen. Hierna is de specificatie definitief.
6.6 SenseMakers bewaart de inhoud van de loggegevens van Performer niet langer dan achttien (18) maanden.
6.7 Performer is zelf en als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht van belastingen en eventuele premies. Performer vrijwaart SenseMakers voor iedere aanspraak van de fiscus of sociale verzekeringsinstanties in verband met de door Performer ontvangen vergoedingen voor de Diensten.

7 Plaatsen van foto’s en teksten en intellectuele eigendom
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het (inhoud, software, vormgeving en infrastructuur van de) Platform berusten bij SenseMakers, dan wel diens toeleveranciers. Het is Performer niet toegestaan foto’s en teksten met strafbaar of inbreuk makend materiaal te plaatsen.

7.2 Met betrekking tot betaalde content geldt naast de overige paragrafen van artikel 7 hetgeen in de bijlage “betaalde content” beschreven staat. Download de bijlage.
7.3 Het is Performer niet toegestaan (gedeelten van) het Platform te reproduceren, kopiëren of dupliceren.

8 Aansprakelijkheid
8.1 SenseMakers is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het leveren van Diensten door Performer op het Platform. SenseMakers is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantasting, verminking of verlies van het Profiel.
8.2 SenseMakers is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de geleverde Diensten door de Performers.
8.3 SenseMakers is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming(en) in de prestaties, onderbrekingen, defecten, communicatie storingen, diefstal of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van (persoons-)gegevens of enige andere oorzaak van een actie.
8.4 SenseMakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het doorgeven van enige informatie via het Platform, aangezien SenseMaker niet het initiatief neemt tot het doorgeven van de informatie of het verrichten of afnemen van de Diensten; niet bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven; en de informatie niet vooraf of doorlopend selecteert of wijzigt.
8.5 SenseMakers is niet verantwoordelijk voor het gebruik van hyperlinks die doorverwijzen naar het Platform door derden en sluit iedere aansprakelijkheid, voor enigerlei schade die daaruit voor Performer kan voortvloeien, uit.

9 Klachtprocedure
9.1 Performer dient zich met eventuele klachten (ook over Gebruikers) te wenden tot de Customer Care afdeling. Performer kan daartoe een e-mail sturen aan het e-mailadres dat op het Platform is vermeld.
9.2 SenseMakers kan (maar is niet verplicht om) naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen en kan besluiten tot verwijdering van aanstootgevende en/of inbreuk makende foto’s en/of teksten en/of besluiten tot uitsluiting van de Gebruiker. Zodra SenseMakers op de hoogte wordt gebracht van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, of SenseMakers dergelijke activiteiten door eigen waarneming constateert, zal SenseMakers al het mogelijke ondernemen om tot beëindiging/verwijdering daarvan over te gaan.
9.3 Het is uitsluitend aan SenseMakers om te beoordelen en te beslissen of bepaald gedrag van of content opgeladen door een Performer of een Gebruiker als aanstootgevend en/of inbreuk makend aan te merken is.
9.4 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door SenseMakers kan Performer een antwoord daarop tegemoet zien.

10 Privacy en controle
10.1 SenseMakers spant zich er maximaal voor in de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van de Performer te borgen en zal nimmer zonder daartoe gehouden te zijn gegevens verstrekken aan een andere partij. Op het gebruik van het Platform en het leveren van de Diensten is het Privacyreglement van toepassing. Het Privacyreglement is op het Platform te vinden.
10.2 De ontvangen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het waarborgen van de kwaliteit van de Diensten, het ontwikkelen van diensten en het kunnen opereren van het Platform. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om geconstateerde handelingen die mogelijkerwijs in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of het Privacyreglement verder te onderzoeken, te definiëren en/of op te helderen.
10.3 Tevens is op het gebruik van het Platform en de levering van de Diensten – het Cookiebeleid van toepassing.

11 Handelen in strijd met de algemene voorwaarden
11.1 In aanvulling op het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt SenseMakers zich het recht voor om Performer uit te sluiten van elk verder gebruik van het Platform indien SenseMakers het gebruik (op welke wijze ook) in strijd acht met deze algemene voorwaarden of met geldend Nederlands recht, onverminderd het recht van SenseMakers om nadere rechtsmaatregelen tegen de Performer te treffen en schadevergoeding te vorderen.

12 Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Op alle overeenkomsten en op deze Algemene Dienstenvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bevoegde rechter te Amsterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen SenseMakers en Performer.