Privacybeleid

Privacyverklaring SenseMakers B.V. 

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van SenseMakers B.V., kantoorhoudende te Almere, aan het adres Achterwerf 305 (1357 DD), e-mail: info@sensemakers.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.
Wanneer u van SenseMakers (al dan niet langs elektronische weg bijvoorbeeld via Internet) diensten – zoals adult entertainment – afneemt, of contact opneemt met SenseMakers, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. SenseMakers is verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking.
SenseMakers verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. SenseMakers streeft ernaar uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

  • Overeenkomsten ter zake van het leveren van onze diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
  • Betaling en (eventueel) facturering mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst;
  • Uw eventuele account bij SenseMakers te beheren;
  • U gerichte advertenties van onze dienstverleners te tonen;
  • U in staat te stellen direct contact te hebben met onze dienstverleners of gebruikers;
  • U op te hoogte te houden van de diensten van SenseMakers en de uit onze dienstverlening aan u voorvloeiende relaties te beheren;
  • U een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Te voldoen aan de op SenseMakers van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle SenseMakers verbonden vennootschappen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of SenseMakers een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt SenseMakers?
Afhankelijk van de gekozen dienst kan SenseMakers uw (vaste of mobiele) telefoonnummer, e-mail adres en het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, verwerken. Verwerking van deze gegevens geschiedt ten behoeve van de hiervoor vermelde doeleinden en ter optimalisering van de werking van de websites.

 

Externe dienstverleners en andere websites
Indien u via een dienst langs elektronische weg van SenseMakers terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

 

Beveiliging gegevens
SenseMakers draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd zijn opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van SenseMakers, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. SenseMakers spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Echter, SenseMakers’s aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden is uitgesloten.

 

Gegevensverstrekking aan derden
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt SenseMakers geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:
SenseMakers kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen, die SenseMakers inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijv. een telecommunicatie-aanbieder). In een dergelijk geval zullen zij uw gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt (bijv. afname van de dienst).
SenseMakers kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal SenseMakers uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

 

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een commerciële relatie met SenseMakers heeft, kunt u op schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens inzien. Indien het door SenseMakers verstrekte overzicht naar uw mening onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u SenseMakers op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar diensten.

 

Cookies
Bij gebruik van de diensten van SenseMakers langs elektronische weg, kan SenseMakers informatie over uw gebruik van deze diensten verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring.

 

Aanpassen privacy statement
SenseMakers behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd.
Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 juni 2018. De contactgegevens van SenseMakers kunt ook u vinden via de hyperlink ‘contact’ en onderaan het contactformulier op de website (bijv. thuis.nl).